Newyddion

 

 

19.04.16 - Profion Cenedlaethol

Gyda’r profion cenedlaethol blynyddol yn cael eu gweinyddu rhwng 3:5:16 ac 10:5:16 dyma gyswllt i’r wybodaeth berthnasol - cliciwch yma

 


Ffarwel Miss Mared17.07.15 - Ffarwelio gyda Miss Mared

Yn anffodus, a gyda thristwch, rydym yn ffarwelio gyda Miss Mared ar ddiwedd y tymor. Mae wedi rhoi dwy flynedd o wasanaeth ffyddlon i'r ysgol ac mae'n ffefryn gan y plant. Diolch yn fawr iawn am fod mor barod I helpu pawb Miss Mared - a phob tro gyda gwen. Bydd colled enfawr ar eich hol.


17.07.15 - Diwedd Tymor

Diwedd TymorAr ddiwedd tymor, diolch yn fawr iawn i'r holl staff am droi allan i sicrhau bod ein disgyblion Blwyddyn 6 yn gadael Ysgol Cwm y Glo gyda'r sylw maent yn ei haeddu. Mae'r ddau wedi bod yn ddisgyblion gwerth chweil, yn cyfrannu i bob agwedd o fywyd ysgol gyda brwdfrydedd. Diolch i'r ddau ohonoch. Gobeithio eich bod wedi mwynhau cyflwyniad y babanod dan ofal Mrs. Morgan a Miss Smith, y gan wreiddiol gan Miss Jones a'r ffrindiau yn nosbarth Marchlyn a'r p'nawn o hwyl yng ngofal Miss Mared, Rebecca, Miss Johnstone, Miss Williams - ac wrth gwrs Anti Janet! Ein dymuniadau gorau i chi yn Ysgol Brynrefail.

Cliciwch yma i weld y lluniau.


plant16.07.15 - Trip Ysgol

Cafodd bawb ddiwrnod bendigedig yn mwynhau eu hunain yn 'Gelli Gyffwrdd.

Cliciwch yma i weld y lluniau a cliciwch yma i weld mwy o luniau!


Rhian Cadwaladr15.07.15 - Sbarc

Magi Tudur a Rhian Cadwaladr yn ymweld ac ysbrydoli y plant. Cafodd bawb fwynhad o wrando ar gyflwyniad Rhian Cadwaladr am fenter 'Sbarc', Galeri, Caernarfon a gwrando ar berfformiad gwych Magi o'i deunydd gwreiddiol, gyfoes. Diolch yn fawr i'r ddwy!

Cliciwch yma i weld y lluniau.


Dal i Fynd08.07.15 - Dal i Fynd

Roedd cynllun 'Dal i Fynd' yn dathlu penblwydd yn 10 oed ar 3 Gorffennaf. Dathlodd bawb yn Ysgol Cwm y Glo drwy feicio, sglefrfyrddio, cerdded, rhedeg a gwneud ychydig o gymnasteg drwy'r prynhawn.

Cliciwch yma i weld y lluniau.


Glanllyn08.07.15 - Urdd, Glanllyn

Treuliodd chwech o ddisgyblion Bl. 5 a 6 benwythnos braf, llawn hwyl yng ngwersyll yr Urdd, Glanllyn. Diolch yn fawr i Miss Jones am eu gwarchod.

Cliciwch yma i weld y lluniau.


pobl26.06.15 - Ffair Haf

Diolch i bawb, rhieni, llywodraethwyr, plant a staff am gefnogi ymdrechion criw bach fyddlon y Cyfeillion i gynnal y Ffair Haf. Cadwodd y glaw i ffwrdd a cafodd bawb brynhawn hwyliog. Diolch arbennig i Tracie, Donna, Mel, Dawn, Phil a Nicola - ni fyddai'r achlusur wedi bod yn llwyddiannus heboch!
Cliciwch yma i weld y lluniau.


Hywel Williams25.06.15 - Mabolgampau

Diolch i bawb am gefnogi ein Mabolgampau. Mae lluniau'r diwrnod yn yr Albwm. Cliciwch yma i weld y lluniau.


Hywel Williams23.06.15 - Hywel Williams AS

Daeth Hywel Williams draw i'r ysgol ar ddiwrnod yr etholiad yn Mai. Cafodd ei adnabod gan y plant, ac roedd yn hapus iawn i sgwrsio efo nhw ac aros i gael tynnu ei lun.


cwn tywys23.06.15 - Cŵn Tywys

Mae'r plant wedi mabwysiadu tri o gŵn bach tywys ac yn dilyn eu hyfforddiant. Diolch i Marion, Buddug a Debs am drefnu, ac am ddod i ymweld a ni yn rheolaidd. Tro 'ma cafodd y plant gyfle i fynd a'r cŵn tywys allan ar y iard er mwyn eu gweld wrth eu gwaith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llywodraethwyr23.06.15 - Cyngor Ysgol

Roedd Mrs. Oliver eisiau syniadau y plant am beth oedd yn dda am yr ysgol a beth oedd angen ei wella. O ganlyniad death y Cyngor Ysgol ynghyd gyda'r Llywodraethwyr I rannu syniadau. Yn anffodus nid yw'n edrych yn debyg bod ein dymuniad o gael gwair ar y buarth yn lle'r concrit yn bosib - ond mae pethau fel yr awr aur a'r toiledau yn cael sylw.

 


Eclips 201525.03.15 - Cyfle i Arsylwi ar yr 'Eclips'

Cafodd pawb brofiad unigryw bore Gwener, Mawrth 20, 2015 - cyfle i arsylwi ar yr 'eclips'. Roedd yr awyr yn glir, roedd gan bawb spectol - profiad byth gofiadwy! Roedd y plant a'r staff yn gwerthfawrogi gael profi'r digwyddiad efo'i gilydd ac yn cofio am byth!


14.03.15 - Llongyfarchiadau i'r Parti Unsain

Llongyfarchiadau hefyd i'r Parti Unsain ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Cylch yr Urdd a'u perfformiad yn Eisteddfod y Sir. Da iawn chi blant.


14.03.15 - Llongyfarchiadau i'r Parti 'Dawnsio Gwerin'

Llongyfarchiadau i'r parti 'Dawnsio Gwerin' ar eu perfformiad yn Eisteddfod Sir, Bangor. Roeddym yn falch ohonynt.


Grwp 'Hip Hop Cwl'12.03.15 - Llongyfarchiadau i'r Grwp 'Hip Hop Cwl'

Llongyfarchiadau i'r grwp 'hip hop cwl' am berfformio y Eisteddfod Disgo yr Urdd, Ysgol Brynrefail. Roeddynt yn wych!


Diwrnod y Llyfr05.03.15 - Diwrnod y Llyfr ac Ymweliad gan Hafan Cymru

Dyma lun o'r disgyblion yn dathlu Diwrnod y Llyfr 2015.


27.02.15 - Newyddion Chwefror

Yn dilyn ymweliad y cŵn tywys i’r ysgol yn ddiweddar, rydym wedi cael cyfle i fabwysiadu dosbarth o gŵn bach a dilyn eu hyfforddiant. O ganlyniad byddwn yn rhoi cyfraniad o bob gweithgaredd codi arian (gan yr ysgol nid y Cyfeillion) i’r elusen er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud ein rhan i gyfranu tuag at gostau hyfforddi y cŵn. Rydym yn edrych ymlaen i gael ymweliadau rheolaidd i’r ysgol a byddwn yn cael newyddion ar sut mae ein cŵn bach yn dod yn eu blaenau.

Diolch yn fawr iawn i’r ‘Cyfeillion’ am gyfraniad o £600 i brynu offer mathemateg, gwyddoniaeth a ‘Chofnod Darllen’’


Sioe NadoligSioe Nadolig Dosbarth Peris

Roedd pawb wedi mwynhau y sioe!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cinio NadoligCinio Nadolig

Roedd pawb wedi mwynhau y cinio nadolig!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau